KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

สถานภาพการวิจัยด้านการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ในเขตภาคเหนือ
Research Status of Maternal Newborn Nursing and Midwifery in the Northern Region

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้ ปี 2555

ระยะเวลาดำเนินการ

 4 พฤศจิกายน 2554 - 3 พฤศจิกายน 2555
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Women's Health

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : สุกัญญา ปริสัญญกุล, ปิยะนุช ชูโต และสุจิตรา ชัยวุฒิ. (2556). สถานภาพการวิจัยด้านการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ในเขตภาคเหนือ. พยาบาลสาร. 40(ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน), 79-90.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต (นักวิจัยร่วม)
  2 . อ.สุจิตรา ชัยวุฒิ (นักวิจัยร่วม)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (270 KB)
  ดาวนEหลด : 471 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th