KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมารดาและบิดาที่มีบุตรคนแรก
Postpartum Depression and Related Factors among First Time Mothers and Fathers

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบเงินรายได้ ประจำปี 2557

ระยะเวลาดำเนินการ

 17 กรกฏาคม 2557 - 16 กรกฏาคม 2558
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Women's Health

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, นุชนาต สุนทรลิ้มศิริ, กนกพร จันทราทิตย์, จิราวรรณ ดีเหลือ, จิราภรณ์ นันท์ชัย และพฤกษลดา เขียวคำ.(2558).ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของมารดาและบิดาที่มีบุตรคนแรก.พยาบาลสาร,42(3), 37-50.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . อ.จิราวรรณ ดีเหลือ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ไม่ระบุนุชนาต สุนทรลิ้มศิริ (นักวิจัยร่วม)
  3 . ไม่ระบุกนกพร จันทราทิพย์ (นักวิจัยร่วม)
  4 . ไม่ระบุจิราภรณ์ นันท์ชัย (นักศึกษาผู้ช่วยวิจัย (ปริญญาโท))

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (12393 KB)
  ดาวนEหลด : 1630 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th