หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่อง บทบาทของพยาบาลในการวางแผนครอบครัวหลังคลอด
Devlopment of a Mutimedia Electronic Book on Role of Nurse in Postpartum Family Planing

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้ ปี 2559

ระยะเวลาดำเนินการ

 12 ตุลาคม 2558 - 11 ตุลาคม 2559
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Women's Health

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ไม่ระบุนุชนาต สุนทรลิ้มศิริ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  2 . อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน ภาคภูมิ (นักวิจัยร่วม)
  3 . ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล (นักวิจัยร่วม)
  4 . นายอดิศักดิ์ พวงสมบัติ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th