หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ปัจจัยทำนายความพร้อมสำหรับการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลของมารดาที่เข้ารับการดูแลในโรงพยาบาล
Facotrs Predicting Readiness for Hospital Discharge Among Hospitalized Mothers

หัวหน้าโครงการ

 อ.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 เงินงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปี 2559

ระยะเวลาดำเนินการ

 12 ตุลาคม 2558 - 11 ตุลาคม 2559
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Women's Health

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา (นักวิจัยร่วม)
  2 . ไม่ระบุเสาวนีย์ เหลี่ยมไตรรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
  3 . ไม่ระบุบุษกร จันทร์จรมานิตย์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  4 . อ.สมพิศ อำไพ (นักศึกษาผู้ช่วยวิจัย (ปริญญาเอก))

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th