หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

Risk Factors of Youth Sexually Transmitted Infections (STIs) Among Vocational School Students in Thailand
Risk Factors of Youth Sexually Transmitted Infections (STIs) Among Vocational School Students in Thailand

หัวหน้าโครงการ

 ไม่ระบุHiroya Matsuo

หน่วยงาน

 ไม่สังกัดคณะฯ

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 เงินงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปี 2559

ระยะเวลาดำเนินการ

 2 ธันวาคม 2558 - 1 ธันวาคม 2559
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Women's Health

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ไม่ระบุYuko Yamaguchi (นักวิจัยร่วม) , จาก Kobe University
  2 . รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ (นักวิจัยร่วม)
  3 . อ.พฤกษลดา เขียวคำ (นักวิจัยร่วม)
  4 . อ.ปิยวรรณ นันทะพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  5 . ไม่ระบุYuko Tanaka (นักวิจัยร่วม) , จาก Kobe University

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th