หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้สุขศึกษามารดา เรื่อง "การส่งเสริมพัฒนาการของทารก"
Nurses' Knowledge and Practice on Maternal Health Education Regarding Promoting Infant Development

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปี 2559

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ธันวาคม 2558 - 30 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Child Health

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น (นักวิจัยร่วม)
  3 . อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน ภาคภูมิ (นักวิจัยร่วม)
  4 . ไม่ระบุศิริพร ศรีสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th