KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ประสิทธิผลของการชั่งน้ำหนักตนเองร่วมกับกิจกรรมอื่นในการดูแลน้ำหนักตัวที่เพิ่มในระยะตั้งครรภ์และน้ำหนักคงค้างในระยะหลังคลอด: การทบทวนอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเชิงปริมาณ
The Effectiveness of self-weight which combine in the interventions for gestational weight gain in pregnant women and postpartum weight retention in postpartum women: a systematic review protocol

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้คณะ ปี 2564

ระยะเวลาดำเนินการ

 8 ธันวาคม 2563 - 7 ธันวาคม 2564
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Women's Health
 • กลุ่มวิจัย Others

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th