หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การจัดการเรียนรู้แบบดิจิตัลกลับด้านในชั้นเรียนออนไลน์วิชาผดุงครรภ์สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Digital flipped learning in online classroom of midwifery subject for nursing students, Faculty of Nursing, Chiang Mai University

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปี 2563

ระยะเวลาดำเนินการ

 16 กรกฏาคม 2563 - 15 กรกฏาคม 2564
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Nursing Education
 • กลุ่มวิจัย Women's Health

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . อ.ดร.สมพิศ อำไพ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง (นักวิจัยร่วม)
  3 . ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ (นักวิจัยร่วม)
  4 . ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี (นักวิจัยร่วม)
  5 . รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ (นักวิจัยร่วม)
  6 . ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา (นักวิจัยร่วม)
  7 . อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน (นักวิจัยร่วม)
  8 . อ.กมลชนก เขตต์วัง (นักวิจัยร่วม)
  9 . รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  10 . อ.นิศาชล รักสกุล (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th