หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ประสิทธิผลของการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของสตรีตั้งครรภ์ในการป้องกันความผิดปกติแต่กำเนิดและส่งเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ์
Effectiveness of the Line Application Usage on Knowledge, Attitude, and Practice of Pregnant Women in Birth Defects Prevention and Fetal Development Promotion

หัวหน้าโครงการ

 ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปี 2563

ระยะเวลาดำเนินการ

 16 กรกฏาคม 2563 - 15 กรกฏาคม 2564
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Child Health
 • กลุ่มวิจัย Women's Health

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง (นักวิจัยร่วม)
  3 . อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน (นักวิจัยร่วม)
  4 . อ.กมลชนก เขตต์วัง (นักวิจัยร่วม)
  5 . นางนาฏยา งามพสุธาดล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th