หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะแห่งตนของบิดาไทยในการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
Factors Affecting Thai Fathers’ Self-Efficacy to Support Exclusive Breastfeeding

หัวหน้าโครงการ

 อ.ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปี 2565

ระยะเวลาดำเนินการ

 9 มีนาคม 2565 - 8 มีนาคม 2566
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Women's Health

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ (นักวิจัยร่วม)
  3 . อ.ศิริรัตน์ สอนเทศ (นักวิจัยร่วม)
  4 . นางวงเดือน ไชยวิภาสสาทร (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th