หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนารูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์สมรรถนะการปฏิบัติด้านผดุงครรภ์โดยใช้การประเมิน OSCE ออนไลน์สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Developing the comprehensive clinical competency of midwifery practice via online OSCE among nursing students, Faculty of Nursing, Chiang Mai University

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปี 2565

ระยะเวลาดำเนินการ

 16 มีนาคม 2565 - 15 มีนาคม 2566
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Nursing Education

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ (นักวิจัยร่วม)
  2 . อ.ดร.สมพิศ อำไพ (นักวิจัยร่วม)
  3 . ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี (นักวิจัยร่วม)
  4 . รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  5 . ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง (นักวิจัยร่วม)
  6 . ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ (นักวิจัยร่วม)
  7 . ผศ. ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน (นักวิจัยร่วม)
  8 . ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี (นักวิจัยร่วม)
  9 . ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง (นักวิจัยร่วม)
  10 . อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข (นักวิจัยร่วม)
  11 . อ.ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์ (นักวิจัยร่วม)
  12 . ผศ. ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์ (นักวิจัยร่วม)
  13 . นางสาวกมลชนก เขตต์วัง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
  14 . อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง (นักวิจัยร่วม)
  15 . อ.กาญจนา นิมะรังกูล (นักวิจัยร่วม)
  16 . อ.ศิริรัตน์ สอนเทศ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th