KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในการพยาบาลสตรีที่ถูกสามีทำร้ายทางร่างกายที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน
The Development of Nursing Care Procedure for Battered Women Attending Emergency Room

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณแผ่นดิน

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มกราคม 2545 - 31 สิงหาคม 2546
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Women's Health

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ, 9(2); 41-51. (2547).
  แนวปฏิบัติทางการพยาบาลของห้องฉุกเฉินในการคัดกรองภาวะสตรีถูกสามีทำร้ายร่างกาย.
  2 . การประชุม : การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 27 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2546

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางสาวบังอร ศุภวิทิตพัฒนา (นักวิจัยร่วม)
  2 . นางนันทพร แสนศิริพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3 . นางลักขณา พูลปัญญา (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th