KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การประเมินผลโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงสำหรับนักศึกษาพยาบาล
An Evaluation of the Violence Prevention Program for Nursing Students

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 รายได้คณะ

ระยะเวลาดำเนินการ

 11 พฤศจิกายน 2548 - 11 พฤศจิกายน 2549
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Women's Health

  วัตถุประสงค์โครงการ

  1.เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลเรื่องความรุนแรงและการจัดโปรแกรมการป้องกันความรุนแรง 2.เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักเรื่องการต่อต้านความรุนแรงของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าโปรแกรมฯ ระหว่างก่อนและหลังการเข้าโปรแกรมการป้องกันความรุนแรง 3.เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบในความสัมพันธ์ของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าโปรแกรมฯ ระหว่างก่อนและหลังการเข้าโปรแกรมการป้องกันความรุนแรง 4.เพื่อเปรียบเทียบทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าโปรแกรมฯ ระหว่างก่อนและหลังการเข้าโปรแกรมการป้องกันความรุนแรง 5. เพื่อสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าโปรแกรมฯ ต่อโปรแกรมการป้องกันความรุนแรง

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1.นักศึกษาที่เข้าโปรแกรมตระหนักถึงปัญหาความรุนแรง มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และลดการถูกกระทำความรุนแรงโดยเพื่อน และคนรัก 2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แนวทางในการจัดโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงสำหรับนักศึกษาพยาบาล ในครั้งต่อๆ ไป และสถาบันการศึกษาพยาบาลอื่น หรือในสาขาอื่นสามารถนำโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้กับนักศึกษาของตนต่อไป 3. กลุ่มผู้วิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลที่มาร่วมจัดโปรแกรมมีความรู้และทัศนคติเรื่องความรุนแรงระหว่างบุคคลมากขึ้น มีเทคนิคารจัดกิจกรรมให้นักศึกษามากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา การให้สุขศึกษาแก่ผู้มารับบริการที่เป็นเยาวชนสตรี

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . การประชุม : การประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืน: กระบวนทัศน์ใหม่
  2 . การประชุม : การประชุมวิชาการการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 17 เรื่องวิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลเด็ก

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง (นักวิจัยร่วม)
  2 . อ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ (นักวิจัยร่วม)
  3 . อ.กิ่งฟ้า แสงลี (นักวิจัยร่วม)
  4 . อ.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี (นักวิจัยร่วม)
  5 . อ.ณัฐวรรณ สุวรรณ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th