KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
The Evaluation of Curriculum Process and Facility Bachelor of Nursing Science Program

หัวหน้าโครงการ

 นางศิริรัตน์ ปานอุทัย

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้คณะ

ระยะเวลาดำเนินการ

 20 มกราคม 2547 - 20 มกราคม 2548
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย HIV/AIDS

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล (นักวิจัยร่วม)
  3 . ผศ.มาลี เอื้ออำนวย (นักวิจัยร่วม)
  4 . อ.รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ (นักวิจัยร่วม)
  5 . อ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร (นักวิจัยร่วม)
  6 . นางสาวอรพิน พรหมตัน (นักวิจัยร่วม)
  7 . นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th