KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาชุดปรับพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
-

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุุข

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 พฤศจิกายน 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Elderly Care

  ลักษณะโครงการ

  ภายใต้โครงการ "การจัดการความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ"

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : Proceeding สังเคราะห์ปัญญาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ในการประชุม "การจัดการความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 (2556) หน้า 62-69.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง (นักวิจัยร่วม)
  2 . ไม่ระบุบำเหน็จ แสงรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
  3 . ไม่ระบุพิมผกา ปัญใหญ่ (นักวิจัยร่วม)
  4 . ไม่ระบุอรพรรณ จุลมุสิ (นักวิจัยร่วม)
  5 . ไม่ระบุลดารัตน์ สาภินันท์ (นักวิจัยร่วม)
  6 . ไม่ระบุปาลีรัตน์ ไตรไพบูลย์ (นักวิจัยร่วม)
  7 . ไม่ระบุชยุต ใหม่เขียว (นักวิจัยร่วม)
  8 . ไม่ระบุกญจนา บูตรจันทร์ (นักวิจัยร่วม)
  9 . ไม่ระบุศุภาพร รัตนศิริ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th