KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการ
-

หัวหน้าโครงการ

 ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ

 7 เมษายน 2558 - 6 เมษายน 2559
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Elderly Care

  ลักษณะโครงการ

  ขอขยายเวลา ถึง 31 ตุลาคม 2559

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . อ.ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ (นักวิจัยร่วม)
  3 . ผศ. ดร.สุรีพร อุทัยคุปต์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
  4 . รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th