หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

เสียงสะท้อนของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังระยะสุดท้าย: ความต้องการ และบริการสุขภาพที่เหมาะสม
VOICES of older people with chronic illness during the end of their life: needs and health service proferences

หัวหน้าโครงการ

 ผศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 ทุนพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ

 11 พฤศจิกายน 2558 - 10 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Elderly Care

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ (นักวิจัยร่วม)
  3 . ผศ. ดร.เดชา ทำดี (นักวิจัยร่วม)
  4 . ไม่ระบุปนัดดา สุวรรณ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5 . ไม่ระบุสุคนธา คุณาพันธ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  6 . ไม่ระบุแสงเทียน คำรินทร์ (นักศึกษาผู้ช่วยวิจัย (ปริญญาโท))

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th