หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ประสิทธิภาพของน้ำตาลดีอัลลูโลส (D-allulose) ต่อน้ำหนักตัว ไขมันในร่างกาย และภาวะดื้ออินซูลิน
The efficacy of D-allulose (psicose) on weight and fat loss and insulin resistance by a randomized double-blind, parallel-group study in non-diabetic obese subjects

หัวหน้าโครงการ

 ผศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร

หน่วยงาน

 คณะแพทยศาสตร์ มช.

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 Kagawa University, Kagawa, Japan และ Matsutani Chemical Industry co., ltd, Japan

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2562
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Chronic illness

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร (หัวหน้าโครงการ) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  2 . ไม่ระบุณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  3 . ไม่ระบุนิพาวรรณ ไวศยะนันท์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  4 . ไม่ระบุThamanoon Keeratikunakorn (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  5 . ไม่ระบุPittaporn Watanawittawas (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  6 . ไม่ระบุKrittadhee Karndumri (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  7 . ไม่ระบุหทัยทิพย์ บุญญะรัตน (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  8 . ไม่ระบุNuttaya Wachiraphansakul (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  9 . ผศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์ (นักวิจัยร่วม)
  10 . รศ. ดร.อัมพิกา มังคละพฤกษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  11 . ไม่ระบุProf. Masaaki Tokuda (นักวิจัยร่วม) , จาก Kagawa University
  12 . ไม่ระบุDr. Tetsuo Iida (นักวิจัยร่วม) , จาก Kagawa university
  13 . ไม่ระบุNoriko Hayashi (นักวิจัยร่วม) , จาก Kagawa University

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th