KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล






 

แบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชากรจังหวัดเชียงใหม่
Health Promotion Model for Chiang Mai Population

หัวหน้าโครงการ

 นางสาวลินจง โปธิบาล

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 องค์การอนามัยโลก

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 เมษายน 2543 - 31 ตุลาคม 2545




กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Elderly Care

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . การประชุม : International Conference on Health Promotion: Evidence, Practice and Policy

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . นางนิตยา ไทยาภิรมย์ (นักวิจัยร่วม)
  3 . นางสาวกนกพร สุคำวัง (นักวิจัยร่วม)
  4 . นางศิริรัตน์ ปานอุทัย (นักวิจัยร่วม)
  5 . นางสมบัติ ไชยวัณณ์ (นักวิจัยร่วม)
  6 . นางดวงฤดี ลาศุขะ (นักวิจัยร่วม)
  7 . นางทศพร คำผลศิริ (นักวิจัยร่วม)
  8 . นางสาวนิตยา เดชะพรหม (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th