KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ผลกระทบของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่
The Impact of HIV/AIDS on Older Persons in NOrthern Thailand

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 UNFPA

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 พฤศจิกายน 2547 - 31 ธันวาคม 2549
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย HIV/AIDS
 • กลุ่มวิจัย Elderly Care

  วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อศึกษาอัตราชุกของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในผู้สูงอายุในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุ 3. เพื่อศึกษาความต้องการ ภาวะสุขภาพ ภาระและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ 4. เพื่อศึกษาการสนับสนุนและบริการที่ผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ได้รับ 5. เพื่อพัฒนาและทดสอบรูปแบบการจัดบริการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ 6. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและกลยุทธในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากเอชไอวี 2. เป็นแนวทางแก่ผู้ที่ทำงานด้านผู้สูงอายุในการกำหนดรูปแบบการวัดการบริหาร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบขากเอชไอวี ในเขตภาคเหนือของไทย

  ลักษณะโครงการ

  ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาที่ท้าทายอย่างยิ่ง สองปัญหา ได้แก่ ปัญหาการระบาดของเอชไอวี และปัญหาการสูงอายุของประชากร การติดเชื้อเอชไอวีส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้สูงอายุอย่างมาก จึงจำเป็นที่ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจ การวิจัยครั้งนี้มุ่งที่จะศึกษาอัตราชุกของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และการได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ในผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนารูปแบบการจัดบริการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ โดยจะศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องและบุคากรสุขภาพ ในเขตอำเภอเมือง และ 6 ตำบล ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด กิ่งอำเภอแม่ออน และกิ่งอำเภอดอยหล่อ เลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนด รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถามที่ทดสอบคุณภาพแล้ว และการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการสำรวจจะนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการจัดบริการผู้สูงอายุและทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบดังกล่าวจนได้รูปแบบที่เหมาะสม

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : ลินจง โปธิบาล, ศิริรัตน์ ปานอุทัย และวณิชา พึ่งชมพู. (2552). การสำรวจผลกระทบเอ็ชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารโรคเอดส์, 21(4) 2552 หน้า 179-189
  2 . สื่อสิ่งพิมพ์ : ลินจง โปธิบาล, ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ และวณิชา พึ่งชมภู. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 39(3); หน้า 309 - 321
  3 . การประชุม : January 25-27, 2006, Prevention and Management of Chronic Conditions: International Perspectives, Bangkok

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . อ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย (นักวิจัยร่วม)
  2 . ไม่ระบุอ.ดร.ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ (นักวิจัยร่วม)
  3 . อ.วณิชา พึ่งชมภู (นักวิจัยร่วม)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (6989 KB)
  ดาวนEหลด : 250 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th