KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ผลการสนับสนุนอาสมัครสาธารณสุขให้เป็นผู้นำในดปรแกรมการเลิกบุหรี่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
Effects of a Brief Training Program for Health Volunteers To Facilitate Smoking Cessation in Chiangmai, Thailand

หัวหน้าโครงการ

 นางศรีทอน สุกันธา

หน่วยงาน

 สถานีอนามัย ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สสส.

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 พฤษภาคม 2548 - 31 พฤษภาคม 2549
การเผยแพร่ผลงานวิจัย

1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ปีที่ 25 ฉบับที่ 65 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2549) หน้า 12-27.

รายชื่อนักวิจัย

1 . ผศ.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช (นักวิจัยร่วม)

 
 

 

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th