KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาศักยภาพผู้นำในการสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชุมชน
-

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 พย.สสส.

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ธันวาคม 2551 - 1 พฤศจิกายน 2552
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Elderly Care

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : ดวงฤดี ลาศุขะ ทศพร คำผลศิริ กนกพร สุคำวัง และโรจนี จินตนาวัฒน์ (2553). การพัฒนาศักยภาพผู้นำในการสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารสภาการพยาบาล, ฉบับพิเศษ (ธันวาคม 2553), 59-69.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . อ.ดร.ทศพร คำผลศิริ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ (นักวิจัยร่วม)
  3 . ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง (นักวิจัยร่วม)

 • บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (3206 KB)
  ดาวนEหลด : 682 ครั้ง

   
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th