หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 สารสนเทศ :
E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือ
Factors Affecting Quality of Life Among Nurse in Regional Hospital, the North Region

หัวหน้าโครงการ

 อ.ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2557

ระยะเวลาดำเนินการ

 2 เมษายน 2557 - 1 เมษายน 2558
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร (นักวิจัยร่วม)
  3 . รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ (นักวิจัยร่วม)
  4 . ผศ.สุพิศ รุ่งเรืองศรี (นักวิจัยร่วม)
  5 . ไม่ระบุSachiko Makabe (นักวิจัยร่วม) , จาก Akita University

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th