หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

Development and Pilot Testing of Health Literacy Training Program for Nurses
Development and Pilot Testing of Health Literacy Training Program for Nurses

หัวหน้าโครงการ

 ผศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 ทุนวิจัยโครงการ ASEAN+3 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมและดิจิทัล มช.

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มกราคม 2562
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.Lusine Poghosyan (นักวิจัยร่วม) , จาก Columbia University
  2 . ไม่ระบุMohd. Said Bin Nurumal Said Bin Nurumal (นักวิจัยร่วม) , จาก International Islamic University Malaysia
  3 . ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล (นักวิจัยร่วม)
  4 . ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ (นักวิจัยร่วม)
  5 . ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th