หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1)
Administrative Plan for Thailand to be A Quality Medical Tourism and Wellness Tourism Destination Project

หัวหน้าโครงการ

 ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สกว. Spear Head

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ธันวาคม 2561 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  ลักษณะโครงการ

  ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินการวิจัย 3 เดือน เดิม สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2562 เปลี่ยนเป็น 29 กุมภาพันธ์ 2563

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2 . ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล (นักวิจัยร่วม)
  3 . ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ (นักวิจัยร่วม)
  4 . ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร (นักวิจัยร่วม)
  5 . ผศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ (นักวิจัยร่วม)
  6 . ศ. ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด (ที่ปรึกษา)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th