หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
Evidence Based Practice in Undergraduate Nursing Students in University, Thailand

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 ทุน NPOC ภายใต้ทุนศูนย์ความเป็นเลิศ กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย มช. ปี 2563

ระยะเวลาดำเนินการ

 4 กันยายน 2563 - 3 กันยายน 2564
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Nursing Education

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร (นักวิจัยร่วม)
  3 . ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล (นักวิจัยร่วม)
  4 . อ.เกศราภรณ์ อุดกันทา (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th