หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน
Development of Occupational Health and Safety Service Mechanism and System for Informal Workers in a Community

หัวหน้าโครงการ

 ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สสส.

ระยะเวลาดำเนินการ

 16 กันยายน 2563 - 15 กันยายน 2565
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health Promotion
 • กลุ่มวิจัย Others

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ไม่ระบุแพทย์หญิงขจีรัตน์ ปรักเอโก (ที่ปรึกษา) , จาก ผู้อานวยการสานัก 7 สสส.
  2 . ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ (ที่ปรึกษา)
  3 . รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ (ที่ปรึกษา)
  4 . ศ. ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล (นักวิจัยร่วม)
  5 . ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล (นักวิจัยร่วม)
  6 . ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์ (นักวิจัยร่วม)
  7 . ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ (นักวิจัยร่วม)
  8 . ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์ (นักวิจัยร่วม)
  9 . ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล (นักวิจัยร่วม)
  10 . ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ (นักวิจัยร่วม)
  11 . ไม่ระบุนพ.โภคิน ศักรินทร์กุล (นักวิจัยร่วม) , จาก รพ.ลำพูน
  12 . ผศ. ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th