หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนารูปแบบและสร้างเครือข่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพทางการได้ยินและพฤติกรรมการฟังอย่างปลอดภัยในเด็กประถม จังหวัดเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ

 รศ.พญ.สุวิชา แก้วศิริ

หน่วยงาน

 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 แพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Child Health

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . นางสาวฐิตา ฉันทโชติ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  2 . นายศรีทนต์ บุญญานุกูล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  3 . นางชม้ายมาศ ชินรัตน์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  4 . นางสาววลีรัตน์ ทาทะวงค์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  5 . ไม่ระบุพญ.ณัชชา วิวัฒน์คุณูปการ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะแพทยศาสตร์ มช.
  6 . นายวีระวัฒน์ ฤทธิ์ศร (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  7 . ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ (ที่ปรึกษา)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th