หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชากบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Characteristics of Applicants on the Master Program of Nursing Administration at the Faculty of Nursing Chiang Mai University

หัวหน้าโครงการ

 รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 งบประมาณเงินรายได้คณะ

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Nursing Education

  วัตถุประสงค์โครงการ


  1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะงาน ศักยภาพในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
  2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะงาน ศักยภาพในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทกับผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ


  1. ได้ข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัครสอบ เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงการจัดทำหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (2)
  2. ได้แนวทางในการกำหนดคุณลักษณะของผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก (2)

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอันนต์, กุลวดี อภิชาติบุตร และทรียาพรรณ สุภามณี. (2548). การศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับเชียงใหม่. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ, ปีที่ 11 ประจำเดือนมกราคม – ธันวาคม, 31 – 41.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . อ.ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . อ.กุลวดี อภิชาติบุตร (นักวิจัยร่วม)
  3 . อ.ทรียาพรรณ สุภามณี (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th