KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาสัญญาการเรียนรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Learning Contract Development Using in Independent Study of Master Students

หัวหน้าโครงการ

 รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 ศูนย์ CENE

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มกราคม 2548 - 30 สิงหาคม 2548
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Nursing Education

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : การพัฒนาสัญญาการเรียนรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา. (2549). วารสารสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ, 12(1), 39-41.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ. ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . อ.ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th