หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ความคิดเห็นและความร่วมมือของลูกค้าต่อการใช้ตราสัญญลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
Opinions and Collaboration of Customers Toward Brand Using of Faculty of Nursing, Chiang Mai University

หัวหน้าโครงการ

 รศ.อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 รายได้คณะ

ระยะเวลาดำเนินการ

 15 ธันวาคม 2548 - 15 ธันวาคม 2549
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรกับนักศึกษาต่อการใช้ตราสัญลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. 2. เพื่อเปรียบเทียบความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษาต่อการใช้ตราสัญลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการใช้ตราสัญลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. 2. ได้แนวทางในการกำหนดวิธีการปรับปรุงการใช้ตราสัญลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ :   อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม และฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์. (2550). ความคิดเห็นและความร่วมมือของลูกค้าต่อการใช้ตราสัญลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ. 13(1), 18-28.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th