หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
Nursing and midwifery workforces planning among nursing education institute in Thailand

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 CMB ผ่าน ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ธันวาคม 2549 - 30 ธันวาคม 2550
การเผยแพร่ผลงานวิจัย

1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : เรมวล นันท์ศุภวัฒน์, วิภาดา คุณาวิกติกุล, ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, กุลวดี อภิชาติบุตร และวิจิตร ศรีสุพรรณ. (2551). การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย . วารสารสภาการพยาบาล. 23(4), 41-55.
2 . การประชุม : The International Conference to Celebrate 100th Anniversary of College of Nursing, Seoul National University: Excellence in Nursing through Collaboration at Seoul, Korea during October 18-19, 2007

รายชื่อนักวิจัย

1 . รศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล (นักวิจัยร่วม)
2 . ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา (นักวิจัยร่วม)
3 . ผศ.กุลวดี อภิชาติบุตร (นักวิจัยร่วม)
4 . ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ (ที่ปรึกษา)

บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (5161 KB)
ดาวนEหลด : 241 ครั้ง

 
 

 

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th