หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติของผู้นำทางพยาบาล
-

หัวหน้าโครงการ

 อ.ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 CMB ผ่านศูนย์นโยบายฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ธันวาคม 2549 - 30 ธันวาคม 2550
การเผยแพร่ผลงานวิจัย

1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : อรอนงค์ วิชัยคำ และ สุมาลี เลิศมัลลิกาพร. (2553). การมีส่วนร่วมของผู้นำทางการพยาบาลในการกำหนดนโยบายสุขภาพ. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ปีที่ 6 มกราคม-ธันวาคม หน้า 1-10
2 . สื่อสิ่งพิมพ์ : วิภาดา คุณาวิกติกุล, เรมวล นันท์ศุภวัฒน์, อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม , ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, บุญพิชชา จิตต์ภักดี, อรอนงค์ วิชัยคำ, รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ, รัตนาวดี ชอนตะวัน, ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, กุลวดี อภิชาติบุตร, คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, สุมาลี เลิศมัลลิกาพร และประณีตศิลป์ เชาวน์ลักษณ์สกุล. (2553). Knowledge and involvement of nurses regarding health policy development in Thailand. Nursing and Health Sciences. 12(2), 221-227.

รายชื่อนักวิจัย

1 . อ.ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร (นักวิจัยร่วม)

บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (175 KB)
ดาวนEหลด : 256 ครั้ง

 
 

 

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th