หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยของพยาบาลและผลลัพธ์ทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ
Patient Safety Culture and Nursing Outcome among Professional Nurses in Northern Regional Hospitals

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : เรมวล นันท์ศุภวัฒน์, ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์, ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา และสะแกวัลย์ ผดุงศักดิ์ . (2554). วัฒนธรรมความปลอดภัยและผลลัพธ์ทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ. พยาบาลสาร. 38(4), 1-14.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา (นักวิจัยร่วม)
  3 . นางสาวสะแกวัลย์ ผดุงศักดิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก โรงพยาบาลเกษมราษรัตนาธิเบศร์

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th