หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การตัดสินใจเลือกงานของพยาบาลจบใหม่กับความเห็นต่อนโยบายจูงใจและธำรงพยาบาลให้ปฏิบัติงานในชนบท
Choices of work by newly nurse graduates and opinion on policy towards incentives and rural retention

หัวหน้าโครงการ

 อ.ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มีนาคม 2551 - 31 ตุลาคม 2551
การเผยแพร่ผลงานวิจัย

1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, นงลักษณ์ พะไกยะ, ฑิณกร โนรี, สัญญา ศรีรัตนะ, โชติรส ละอองบัว, นิภาภรณ์ สาธุชาติ, และ วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร. (2552). การตัดสินใจเลือกงานของพยาบาลจบใหม่กับความเห็นต่อนโยบายจูงใจและธำรงพยาบาลให้ปฏิบัติงานในชนบท. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 18(4); 515-525.

รายชื่อนักวิจัย

1 . อ.ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)
2 . ผศ.ร.ต.อ.หญิงฑิณกร โนรี (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)
3 . ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
4 . นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)
5 . นางสาวโชติรส ละอองบัว (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)
6 . นางสาวนิภาภรณ์ สาธุชาติ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)

บทคัดย่อ : ดาวนEหลด (203 KB)
ดาวนEหลด : 281 ครั้ง

 
 

 

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th