หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ

 รศ. ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สสส. (ผ่าน แผนงานพยาบาลชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน)

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 มีนาคม 2552 - 28 กุมภาพันธ์ 2554
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Health System

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : เรมวล นันท์ศุภวัฒน์, สุนีย์ จันทร์มหเสถียร, ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช, อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล, จันทรรัตน์ เจริญสันติ, ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา และวราพร สุนทร. (2555). การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนตำบลไชยสถาน. พยาบาลสาร. 39(2), 144-154.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . รศ.อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล (นักวิจัยร่วม)
  2 . ผศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ (นักวิจัยร่วม)
  3 . อ.วราพร สุนทร (นักวิจัยร่วม)
  4 . รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ (นักวิจัยร่วม)
  5 . รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์ (นักวิจัยร่วม)
  6 . ผศ.สุนีย์ จันทร์มหเสถียร (นักวิจัยร่วม)
  7 . อ.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี (นักวิจัยร่วม)
  8 . ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช (นักวิจัยร่วม)

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th