หน้าแรก บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
 สารสนเทศ :
IT Service E-lerning อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า E-Sarabun FON Web Portal CMU E-Mail FON KM FON eMeeting

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิัจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิัจัยเด่น

   แยกสังกัด/งบประมาณ
ทุกสังกัด
สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
ศูนย์บริการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล


 

ผลกระทบของการทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันของสาขาวิชาชีพการพยาบาลในประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
The Impact of Nursing Mutual Recognition Agreement in European Economic Community

หัวหน้าโครงการ

 ผศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล

หน่วยงาน

 กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล

แหล่งสนับสนุนงานวิจัย

 สภาการพยาบาล

ระยะเวลาดำเนินการ

 1 ตุลาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2555
กลุ่มวิจัย

 • กลุ่มวิจัย Others

  การเผยแพร่ผลงานวิจัย

  1 . สื่อสิ่งพิมพ์ : เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล, วิจิตร ศรีสุพรรณ และกฤษดา แสวงดี. (2556). ผลกระทบของการทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันของสาขาวิชาชีพการพยาบาลในประชาคมเศรษฐกิจยุโรป. พยาบาลสาร, 40(พิเศษ), 113-127.

  รายชื่อนักวิจัย

  1 . ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ (นักวิจัยร่วม) , จาก สภาการพยาบาล
  2 . ผู้อำนวยการ กฤษดา แสวงดี (นักวิจัยร่วม) , จาก นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และอุปนายกสภาการพยาบาล

 •  
   

   

     
  ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  http://www.nurse.cmu.ac.th