งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ ชื่อผู้ทำวิจัยหลัก ชื่อผู้ทำวิจัยร่วม ระดับการเผยแพร่ แสดงข้อมูล
 ถึง