คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย"
เป้าหมาย เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลใน 100 อันดับแรกของโลก ภายในปี พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา