ประกาศรับสมัคร

บุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ)

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2565
 • ประกาศการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2565
 • ตรวจสอบผลการคัดเลือก

  คำถามที่พบบ่อย Q&A

  หลักสูตรที่เปิดสอน

  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

  • การจัดการเรียนการสอน
  • แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
  • ระยะเวลาเรียน 1 ปี
  • เวลาเรียน
  • ภาคทฤษฎี: ทุกวันพุธ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
   ภาคปฏิบัติ: ตลอดสัปดาห์ในเวรเช้า บ่าย และดึก
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • ตลอดหลักสูตร 66,000 บาท แบ่งชำระเป็น 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท และภาคการศึกษาฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ชำระ 10,000 บาท
  • สถานที่เรียน
  • ภาคทฤษฎี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลและแหล่งฝึกต่างภายในจังหวัดเชียงใหม่

  หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพดังนี้

  • 1. ตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBs Ag และ Anti-HBs)
  • 2. ตรวจภูมิต้านทานโรคสุกใส
  • * ข้อ 1 และ 2 หากไม่มีภูมิคุ้มกัน จะต้องเข้ารับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
  • 3. เข้ารับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
  • 4. ตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
  • 5. เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)
  **ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด