เปิดรับสมัครปีการศึกษา

2565 ที่นี่ เร็ว ๆ นี้


ติดตามประกาศรับสมัครอีกครั้ง ช่วงต้นปีหน้า

หลักสูตรที่เปิดสอน

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 • การจัดการเรียนการสอน
 • แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 • ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • เวลาเรียน
 • ภาคทฤษฎี: ทุกวันพุธ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
  ภาคปฏิบัติ: ตลอดสัปดาห์ในเวรเช้า บ่าย และดึก
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ตลอดหลักสูตร 66,000 บาท แบ่งชำระเป็น 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท และภาคการศึกษาฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ชำระ 10,000 บาท
 • สถานที่เรียน
 • ภาคทฤษฎี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลและแหล่งฝึกต่างภายในจังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพดังนี้

 • 1. ตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBs Ag และ Anti-HBs)
 • 2. ตรวจภูมิต้านทานโรคสุกใส
 • * ข้อ 1 และ 2 หากไม่มีภูมิคุ้มกัน จะต้องเข้ารับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
 • 3. เข้ารับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
 • 4. ตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
 • 5. เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)
**ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด