งานการเงิน
การคลัง และ พัสดุ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

team meeting
person graphic

เงินยืมทดรองราชการ

*การยืมเงินทดรองราชการ

จะต้องส่งสัญญายืมเงิน ก่อนจัดโครงการ/เดินทาง/จัดซื้อฯ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

ติดต่อสอบถาม

งานการเงิน การคลัง และพัสดุ

อาคาร 1 ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเงิน : 053-949074, 053-949075, 053-936012
พัสดุ : 053-935028, 053-935032, 053-935032