หน้าหลัก |  กิจกรรมเด่น | การดำเนินงาน | ผู้จัดทำ

รายงานประจำปี 2551

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำรายงานประจำปีฉบับนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์ โดยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 ในการรายงานการดำเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานด้านนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลการดำเนินงาน ดังปรากฏในเอกสารเล่มนี้ ทั้งนี้ความสำเร็จโดยสมบูรณ์ของภารกิจต่างๆ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานโดยมีกระบวนการทำงานที่มีระบบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำพาคณะฯ ไปสู่จุดมุ่งหมาย ดังวิสัยทัศน์ ที่ว่า “ ปี 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ จะเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับสากล มีการผลิตบัณฑิต การวิจัยที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

© คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,เมษายน 2552