กิจกรรม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   Highlights!
พิพิธภัณฑ์ฯ
การอนุรักษ์พลังงาน

   คณะกรรมการ-คณะทำงาน
คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
คณะกรรมการพัฒนาระบบกายภาพ จราจร และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการดำเนินการ โครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติฯ

   แผน-ผลการดำเนินงาน
แผนการจัดกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2553
แผนปฏิบัติงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2552
กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์


   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KPIs
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการ
อนรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อจำนวน น.ศ.
(37)
ค่าใช้จ่าย และมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์
พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมต่องบดำเนินการ
(38)
จำนวนกิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (39)

 


  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หน้าแรก แนะนำ  

นโยบาย : คณะพยาบาลศาสตร์มีการกำหนดนโยบาย และแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามของบุคลากรในองค์กร นักศึกษา และชุมชน

วัตถุประสงค์

  1. อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศ
  2. สนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา
  3. เสริมสร้างจิตสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม
  4. เสริมสร้างความสามัคคีและมีความตระหนักรักในองค์กร
ภาษาล้านนา ฟ้อนเจิงเพื่อออกกำลังกาย
คติสอนใจ๋ล้านนา ฟ้อนเจิงเพื่อสุขภาพ
คติสอนใจ๋ล้านนา ตอนที่ 1  
คติสอนใจ๋ล้านนา ตอนที่ 2  
   
ประเพณีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ประเพณีเข้าอินทขิล สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ประเพณีเข้าพรรษา อนุรักษ์ไทยดอทคอม
วันอาสาฬหบูชา ล้านนาไทย
ประเพณีสิบสองเดือน คนเมืองดอทคอม
วันวิสาขบูชา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
 
สุภาษิตไทย  
ธรรมเนียมประเพณีไทย  
หอมรดกไทย  
ชาต  
ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ไทย  

 ข้อมูลความถูกต้องของสารสนเทศการบริหารทั้งหมดจากคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ โทร.5024
E-Mail : webnurse@mail.nurse.cmu.ac.th
หน้าแรก  แนะนำ  

 
ระบบนี้ พัฒนา/จัดทำโดย ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  www.nurse.cmu.ac.th