โปรแกรมเด็กรุ่นใหม่ใจเย็นๆ

“การฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรธ
ตามวิถีพุทธในวัยเด็กตอนปลาย”

Calm Down New Gen! Program: Life Skills Training on Anger Management
Based on Buddhism in Late Childhood

บทนำ