คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครผ่านออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 - 30 มีนาคม 2566

- ดาวน์โหลดประกาศและกำหนดการคัดเลือกผู้สมัคร

image
image

หลักสูตรที่เปิดสอน

CERTIFICATE PROFRAM FOR PRACTICAL NURSING

🎓 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2503 เป็นต้นมา และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรมาเป็นระยะๆ เพื่อให้หลักสูตร มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยครั้งล่าสุดหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 และได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558... Read more Close

           ในการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว คณะพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งระบบบริการสุขภาพ ดังนั้น ผู้เรียนจึงต้องมีสมรรถนะ ในเรื่องของการสื่อสารและสัมพันธภาพและสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ได้รับบริการตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน

           ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้เห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ 2560 และให้การจัดการศึกษาดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดหลักสูตร

 • การจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 • ระยะเวลาเรียน 1 ปี
 • เวลาเรียน
 • ภาคทฤษฎี : ทุกวันพุธ–วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น. และ วันเสาร์–วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
 • ภาคปฏิบัติ : ตลอดสัปดาห์ในเวรเช้า บ่าย และดึก
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ตลอดหลักสูตร 66,000 บาท แบ่งชำระเป็น 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท และภาคการศึกษาฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ชำระ 10,000 บาท
 • สถานที่เรียน
 • ภาคทฤษฎี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลและแหล่งฝึกต่างภายในจังหวัดเชียงใหม่

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพดังนี้

 • 1. ตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBs Ag และ Anti-HBs)
 • 2. ตรวจภูมิต้านทานโรคสุกใส
 • * ข้อ 1 และ 2 หากไม่มีภูมิคุ้มกัน จะต้องเข้ารับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
 • 3. เข้ารับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
 • 4. ตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
 • 5. เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา (MMPI)
 • ** ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด