คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์ว่า ในปี 2550 จะเป็นผู้นำและศูนย์รวมทางวิชาการพยาบาลในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมุ่งเน้น การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย และการพึ่งพาตนเอง โดยในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ของคณะฯ นั้น คณะฯ ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาการในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในทุกๆ ด้านทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะ ฯ ในทุกหลักสูตรมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริง
ในปีนี้นับเป็นปีที่ 44 ของการจัดการศึกษาพยาบาลและเป็นปีที่ 33 ของการได้รับสถาปนาเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงานประจำปี 2547 ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ในระหว่าง 1 ตุลาคม 2546 – 30 กันยายน 2547 เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อนำข้อมูลที่ได้จัดหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วมาประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะฯ ในปีต่อไป
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณคณาจารย์บุคลากรของคณะฯ ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจหลักจนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้รวมทั้งการที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ในอนาคต ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำรายงานประจำปี 2547 จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาและทีมงานฝ่ายจัดทำรายงานฉบับนี้ ที่ดำเนินการทำให้รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงต่าง ๆ


( รองศาสตราจารย์ ดร . วิภาดา คุณาวิกติกุล )
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์