กิจกรรม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   Highlights!
พิพิธภัณฑ์ฯ
การอนุรักษ์พลังงาน

   คณะกรรมการ-คณะทำงาน
คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
คณะกรรมการพัฒนาระบบกายภาพ จราจร และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการดำเนินการ โครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติฯ

   แผน-ผลการดำเนินงาน
แผนการจัดกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2553
แผนปฏิบัติงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2552
กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์


   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KPIs
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการ
อนรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อจำนวน น.ศ.
(37)
ค่าใช้จ่าย และมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์
พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมต่องบดำเนินการ
(38)
จำนวนกิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (39)

 


  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หน้าแรก แนะนำ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |

เมษายน  2564
5 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมทำบุญในวันสงกรานต์และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอาจารย์และบุคลากรที่ล่วงลับ ไปแล้ว
4 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 : กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง

กันยายน  2563
3 : โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2563 “วันเกษียณที่ภูมิใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน”

สิงหาคม  2563
2 : โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี (60 ปี การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563
1 : โครงการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในคณะฯ ครบ ๓๐ ปี

ปีการศึกษา   | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 |


 
ระบบนี้ พัฒนา/จัดทำโดย ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  www.nurse.cmu.ac.th