ปรับปรุงข้อมูลศิษย์เก่า
Username:
Password:
Login
 
ข้อแนะนำ
1) กรอกรหัสนักศึกษาในช่อง Username หากไม่ทราบให้
คลิกที่นี่เพื่อค้นหา
2) กรอกวันเกิดในช่อง Password ในรูปแบบ DDMMYYYY ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 มกราคม 2540 ให้กรอกเป็น 01012540
3) หากใช้วันเกิดเป็น Password ไม่ได้ ให้ใช้รหัสนักศึกษา
4) หากใช้วันเกิด หรือรหัสนักศึกษา เป็น Password ไม่ได้ ให้กรอกเป็น 01010100

** ท่านสามารถแก้ไข Username และ Password ของตนเองได้หลังจาก Login แล้ว

ติดต่อสอบถาม
หน่วยประสานงานศิษย์เก่า
110/406 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Email: foncmu.alumni@gmail.com

โทร: 053-935029
แฟกซ์: 053-935029

ความเป็นมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มก่อตั้งในปี 2502 ในระยะเริ่มต้นเป็นการเปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ในปี พ.ศ. 2503 และหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลในปี พ.ศ. 2504 ต่อมามีการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เพิ่มขึ้น ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ เมื่อนับถึงปัจจุบันแล้ว มีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์เป็นจำนวนกว่าเก้าพันคน ผู้สำเร็จการศึกษาได้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์และอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ แม้จะสำเร็จการศึกาไปแล้ว แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์และศิษย์เก่ายังคงมีอยู่ในรูปแบบต่างๆ โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกันและมีการให้ความ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จึงได้จัดตั้ง ฝ่าย “ศิษย์เก่าสัมพันธ์” ขึ้น เพื่อเป็นสื่อการในการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะฯ และศิษย์เก่าทุกคน ตลอดจนคงความสัมพันธ์อันดีอันจะนำไปสู่การปลูกฝังความรักและความผูกพันกับสถาบัน เป็นผลให้เกิดการเป็นปึกแผ่นในการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และศิษย์เก่าของคณะฯ
2. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และศิษย์เก่า

กิจกรรม

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศิษย์เก่าให้แก่ศิษย์เก่าและผู้สนใจ เช่น ข่าวสารการประกอบคุณงามความดี การเป็นตัวอย่างที่ดีแก่วิชาชีพ หรือการได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณต่างๆ ตลอดจนการประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ
2. เผยแพร่ข่าวสารของคณะพยาบาลศาสตร์สู่ศิษย์เก่าผ่านทาง website
3. จัดทำฐานข้อมูลของศิษย์เก่าและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4. เป็นแหล่งในการรับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าทั้งด้านวิชาการ ทุนการศึกษา และทรัพย์สิ่งของต่างๆ
5. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนอาจารย์ของคณะฯ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดงานพบปะสังสรรค์ จัดงานวิชาการ เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และทีมงาน