ปรับปรุงข้อมูลศิษย์เก่า
Username:
Password:
Login
 
ข้อแนะนำ
1) กรอกรหัสนักศึกษาในช่อง Username หากไม่ทราบให้
คลิกที่นี่เพื่อค้นหา
2) กรอกวันเกิดในช่อง Password ในรูปแบบ DDMMYYYY ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 มกราคม 2540 ให้กรอกเป็น 01012540
3) หากใช้วันเกิดเป็น Password ไม่ได้ ให้ใช้รหัสนักศึกษา
4) หากใช้วันเกิด หรือรหัสนักศึกษา เป็น Password ไม่ได้ ให้กรอกเป็น 01010100

** ท่านสามารถแก้ไข Username และ Password ของตนเองได้หลังจาก Login แล้ว

ติดต่อสอบถาม
หน่วยประสานงานศิษย์เก่า
110/406 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Email: foncmu.alumni@gmail.com

โทร: 053-935029
แฟกซ์: 053-935029

ข้อมูลส่วนตัวของคุณ (Your profile)
ค้นหาศิษย์เก่า
     กรุณาระบุเงื่อนไขการค้นหา  ในช่องกรอกแถบสีส้ม โดยสามารถระบุเงื่อนไขได้มากกว่า 1 ช่องกรอก เช่น ต้องการค้นหาจากชื่อ ให้กรอกชื่อที่ช่องกรอกในคอลัมน์ 'ชื่อ' แล้วรอสักครู่ ระบบจะทำการค้นหาและแสดงข้อมูลในรายการโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ ค่ะ
Page 1 of 247 (12318 items)Prev[1]234567245246247Next
ลำดับที่
รุ่น/สาขา
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล(เดิม)
นามสกุล(ใหม่)
จังหวัด
 
1PN1012503001นางสาวฉลองฉิมคล้าย  
2PN1012503002นางสาวกฤษณาถนอมคุณ  -
3PN1012503003นางสาวจินตนามาลัยวรรณกุลจันทร์เชียงใหม่
4PN1012503004นางสาวไฉนสุขแสวง  -
5PN1012503005นายเฉลิมไกรสิงห์  -
6PN1012503006นางสาวทิพวรรณศรีสุพิงค์  -
7PN1012503007นางสาวเทียมจันทร์ทรงชัยกุล  
8PN1012503008นางสาวนงเยาว์ณ ลำปาง  -
9PN1012503009นางสาวบานเย็นเฉียบแหลมวรรณฤทธ์เชียงใหม่
10PN1012503010นายบุญชูวรรณฤทธิ์ เชียงใหม่
11PN1012503011นางสาวพวงทองณ ลำพูน  -
12PN1012503012นางสาวประไพพักตรเอื้องไพโรจน์  -
13PN1012503013นางสาวปราณีแก้วมาศรีธรรมราชเชียงใหม่
14PN1012503014นายพัลลภอินทวงค์  -
15PN1012503015นางสาววนิดาสุวรรณรัตน์  -
16PN1012503016นายวิชัยกิ่งแก้ว  -
17PN1012503017นางสาววิมลญาณวุฒิ  
18PN1012503018นางสาววันเพ็ญชุ่มใจ  -
19PN1012503019นางสาวศรีปรุงปัญญา  -
20PN1012503020นางสาวศรีพรรณศรีวิลาไชยฉกรรจ์เชียงใหม่
21PN1012503021นางสาวสายใจเข็มกำเนิด  -
22PN1012503022นางสาวสุนันทาคันธวังแสนมณีชัยเชียงใหม่
23PN1012503023นางสาวยุพินศรีธรรมา  -
24PN1012503024นางสาวสุมาลีอรุณวิโรจน์ เชียงใหม่
25PN1012503025นางสาวสุเวชศรีใส  -
26PN1012503026นางสาวโสพรรณกาวิชัยนันทยาเชียงใหม่
27PN1012503027นางสาวอำนวยณ เชียงใหม่ เชียงใหม่
28PN1012503028นางสาวอัมพรคำจันทร์โพธิสุวรรณเชียงใหม่
29SN1012504001นางสาวกิ่งกาญจน์โกมลรัตน์  
30SN1012504002นางสาวกาญจนาศรีธเนศโภไคยแต่งสอน 
31SN1012504003นางสาวนิลพรรณศุขเกษมรัตนดิลกพานิชย์เชียงใหม่
32SN1012504004นางสาวบุญเจียมไชยสิทธิ์โอวาทสาร 
33SN1012504005นางสาวเบญจมาศอาจหาญสุวัฒนพงศ์เชษฐ 
34SN1012504006นางสาว ผศแม่ชี ประไพศรี ปุญญวรีซ่อนกลิ่น เชียงใหม่
35SN1012504007นางสาวผกาพรรณเกียรติพจนานันท์ เชียงใหม่
36SN1012504008นางสาวพิมพาภรณ์เครื่องกำแหง ตาก
37SN1012504009นางสาวมณฑาสุทธจิตต์ กาญจนัษฐิติเชียงใหม่
38SN1012504010นางสาววิไลไชยวงค์ เชียงใหม่
39SN1012504011นางสาววัลภาวงค์ภูธรเผ่าหอมเชียงใหม่
40SN1012504012นางสาวสปันกนกกังวานโรจน์ลองไฮ 
41SN1012504013นางสาววิไลวรรณ หงส์หิรัญวิบุลละเคาว์พันธุ์ 
42SN1012504014นางสาวเสาวณีย์คงทนโรหิโตปการสงขลา
43SN1012504015นางสาวอรทัยเขื่อนสุวงค์คุณประดิษฐ์เชียงใหม่
44PN2022504001นายพีรพงศ์สุทธโทธน  
45PN2022504002นายเกษมเลิศมโนกุลชัย  
46PN2022504003นางสาวกัญจนาชมสหาย  -
47PN2022504004นางบุญยวงจันทรวังศรี  -
48PN2022504005นางสาวกัลยานิลประสิทธิ์  -
49PN2022504006นางสาวกานดาเเซ่ล้อ  -
50PN2022504007นายเกตุคันธรส  -
Page 1 of 247 (12318 items)Prev[1]234567245246247Next