ปรับปรุงข้อมูลศิษย์เก่า
Username:
Password:
Login
 
ข้อแนะนำ
1) กรอกรหัสนักศึกษาในช่อง Username หากไม่ทราบให้
คลิกที่นี่เพื่อค้นหา
2) กรอกวันเกิดในช่อง Password ในรูปแบบ DDMMYYYY ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 มกราคม 2540 ให้กรอกเป็น 01012540
3) หากใช้วันเกิดเป็น Password ไม่ได้ ให้ใช้รหัสนักศึกษา
4) หากใช้วันเกิด หรือรหัสนักศึกษา เป็น Password ไม่ได้ ให้กรอกเป็น 01010100

** ท่านสามารถแก้ไข Username และ Password ของตนเองได้หลังจาก Login แล้ว

ติดต่อสอบถาม
หน่วยประสานงานศิษย์เก่า
110/406 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Email: foncmu.alumni@gmail.com

โทร: 053-935029
แฟกซ์: 053-935029

รายชื่อเครือข่ายศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกหลักสูตร
รายชื่อเครือข่ายศิษย์เก่าผู้ช่วยพยาบาล (รุ่น  1 – 38)
รายชื่อเครือข่ายศิษย์เก่าปริญญาโท (รุ่น  1 – 20)
รายชื่อเครือข่ายศิษย์เก่าอนุปริญญาพยาบาล (รุ่น  1 – 13)
รายชื่อเครือข่ายศิษย์เก่าปริญญาพยาบาล (รุ่น  1 – 38)
รายชื่อเครือข่ายศิษย์เก่าปริญญาเอก (รุ่น  1 – 6)

รายชื่อเครือข่ายศิษย์เก่าผู้ช่วยพยาบาล
(รุ่น  1 – 38)

รุ่นที่

ชื่อ - นามสกุล

1 คุณบุญชู   วรรณฤทธิ์
2 คุณพีระพงษ์  สุทธโทธน
3 คุณพิมพ์ทอง   วรรณฤทธิ์
4 คุณนวลจันทร์  จันทรประเสริฐ
5 คุณมาลินี   รุ่งตานนท์
6 คุณสมเจตต์  ไตรวุฒิวัฒนา
7 คุณเทียมนิล  ปินตาศรี
8 คุณปทุมวรรณ  บูรณะศิริ
9 คุณนิเวศน์  คันธรส
10 คุณอารีย์  สิทธิน้อย
11 คุณสายทอง  พิจการ
12 คุณสุมาลี  สุขศรี
13 คุณกนกพัชร์  สุวรรณภัค
14 คุณพงษ์พันธ์  รัตนะ
15 คุณสมบูรณ์  วิศร
16 คุณเรืองรอง  โสภา
17 คุณนงพงา  บุญสูง
18 คุณถนอม   ยอดยา
19 คุณธีรารัตน์   ธีระอัครพงษ์
20 คุณปราณี  สินธพอาชากุล
21 คุณวรดิษฐ์   คุณยศยิ่ง
22 คุณกนกพร   สุมนต์ศาสตร์
23 คุณเสกสรร   จิตสุทธิ
24 คุณแน่งน้อย   ทองทา
25 คุณขวัญใจ   แดงสด
26 คุณวาริกา   นาวารี
27 คุณอิงอร  งามศรี
28 คุณพรรณา  รอบรู้
29 คุณอุดร  ศรีประดิษฐ์
30 คุณดวงใจ  อนุขุน
31 คุณนงคราญ  อินถาเขียว
32 คุณประภาส  รัตนพงษ์พิทักษ์
33 คุณทักษิน  ดีออน
34 คุณอรพินธ์   ใจโต
35 คุณชูวงษ์   ตันธรัตน์
36 คุณประทุมพร  ขันแก้ว
37 คุณเดือนวรางค์   อินทวิชัย
38 คุณสหภณ   ดีสอน

รายชื่อเครือข่ายศิษย์เก่าปริญญาโท
(รุ่น  1 – 20)


รุ่นที่

ชื่อ - นามสกุล

1 อ.จันทร์ฉาย  หวันแก้ว
2 คุณศิริลักษณ์  กิจศรีไพศาล
3 ผศ.ดร.ฐิติณัฎฐ์  อัคคะเดชอนันต์
4 คุณวิภา  เอี่ยมสำอางค์
5 คุณสุพิณ  ชัยรัตนภิวงศ์
6 รศ.ดร.ยุพิน  เพียงมงคล
7 คุณมาลินี  วัฒนากูล
8 คุณพวงเพชร  ยัพวัฒนพันธ์
9 อ.ดร.นงเยาว์   เกษตร์ภิบาล
10 อ.สมใจ  ศิระกมล
11 คุณศิริพร  พรพุทธษา
12 คุณจิตตวดี  เหรียญทอง
13 อ.ดร.สุดารัตน์  ชัยอาจ
14 คุณฉัตรชัย  ใหม่เขียว
15 คุณสุคนทา  คุณาพันธ์
16 คุณศักรินทร์   สุวรรณเวหา
17 คุณกัลยาณี  ตันตรานนท์
18 คุณขวัญหทัย  กัณทะโรจน์
19 คุณธนพัฒน์  ชัยป้อ
20 คุณบุญธิดา  เทือกสุบรรณ
21 คุณเยาวมาลย์   เหลืองอร่าม

รายชื่อเครือข่ายศิษย์เก่าอนุปริญญาพยาบาล

(รุ่น  1 – 13)
รุ่นที่

ชื่อ - นามสกุล

1 รศ.นิลพรรณ   รัตนดิลกพานิชย์
2 ผศ.วันเพ็ญ   เอี่ยมจ้อย
3 คุณลัดดา  ธารนพ
4 รศ.ศิริพร  สิงหเนตร
5 รศ.มล.อัครอนงค์  ปราโมช
6 คุณพรพิมล  จุลาสัย
7 รศ.อุดมรัตน์   สงวนศิริธรรม
8 คุณสมลักษณ์  บุญมา
9 คุณประทิน  ไชยศรี
10 คุณดรรชนี  ลิ้มสุคนธ์
11 คุณปติลักษณ์   เยาวภาคย์โสภณ
12 รศ.ดร.ดวงฤดี  ลาศุขะ
13 คุณสุนทรี   เหลียวตระกูล

รายชื่อเครือข่ายศิษย์เก่าปริญญาพยาบาล

(รุ่น  1 – 38)
รุ่นที่

ชื่อ - นามสกุล

1 รศ.กรรณิการ์  พงษ์สนิท
2 รศ.ดร.เรมวล  นันท์ศุภวัฒน์
3 รศ ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ
4 คุณกรองกาญจน์  จิรพรเจริญ
5 คุณวิไล    อุตวิชัย
6 คุณอาภรณ์   ชัยรัต
7 ผศ.วราภรณ์   เลิศพูนวิไลกุล
8 คุณผาณิต   สกุลวัฒนะ
9 คุณสิริลักษณ์  สลักคำ
10 ผศ.อำไพ   จารุวัชรพาณิชกุล
11 คุณเพชรา   หาญศิริวัฒนกิจ
12 รศ.ดร.ภารดี   นานาศิลป์
13 คุณชลอ   น้อยเผ่า
14 คุณปริศนา   เรืองรองรัตน์
15 คุณบุญเรือง  ตั้งสินมั่นคง
16 อ.ดร.โรจนี   จินตนาวัฒน์
17 คุณพรศิริ  ใจสม
18 อ.สมบัติ   สกุลพรรณ์
19 คุณสดับพร   เกษชนก
20 อ.ธารีวรรณ  ไชยบุญเรือง
21 ผศ.ดร.วันชัย   มุ้งตุ้ย
22 คุณศรีทัย    สีทิพย์
23 คุณดาราลักษณ์  ถาวรประสิทธิ์
24 คุณนพวรรณ   รัตนดำรงค์อักษร
25 อ.เนตรทอง   นามพรม
26 ผศ.พัชรี   วรกิจพูนผล
27 คุณสมาคม  บุญยงค์
28 คุณอรุณศรี   มุงเมือง
29 คุณสิริรัตน์  จำปา
30 คุณขวัญจิต  มหากิตติคุณ
31 คุณฉันทนา  จันทร์แจ่ม
32 คุณเกษมณี  มูลปานันท์
33 คุณทัศนย์  ฟองใจ
34 คุณเกรียงไกร  ทวีหอม
35 คุณสมคิด  ขัติยะ
36 คุณลัดดาวัลย์   ภีระคำ
37 คุณอรรธางค์   ปัญญางาม
38 คุณวราภรณ์   ประพันธ์ศรี

รายชื่อเครือข่ายศิษย์เก่าปริญญาเอก
(รุ่น  1 – 6)
รุ่นที่

ชื่อ - นามสกุล

1 อ.ดร.นัทธมน  วุทธานนท์
2 อ.ดร.สุดารัตน์   ชัยอาจ
3 อ.ดร.ประทุม  สร้อยวงศ์
4 ผศ.ดร.อุษณีย์  จินตะเวช
5 ผศ.ดร.ทศพร  คำผลศิริ
6 อ.ดร.เพชรสุนีย์   ทั้งเจริญกุล